Ochrana osobních údajů

Západočeské konzumní družstvo Sušice má zpracované zásady ochrany osobních údajů tak, jak vyplývá ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění, jakož i z nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále též jen "GDPR") a tyto zásady striktně dodržuje.

 

Každá fyzická osoba, jejíž údaje družstvo zpracovává ať už podle zákonných předpisů, nebo na základě souhlasu této osoby má zejména tato práva:

Právo na přístup ke zpracovávaným údajům, zejména má právo vědět:

k jakému účelu jsou data zpracovávána

kategorii dotčených osobních údajů (osobní či citlivá data)

kdo je příjemcem osobních údajů

po jakou dobu jsou data zpracovávána

jak podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

zda dochází k automatizovanému zpracování či profilování

Právo na opravu – fyzický osob - zaměstnanec má právo na opravu nesprávných údajů.

Právo být zapomenut (právo výmazu), není-li to v rozporu s jinými zákonnými předpisy nebo nejsou-li tím dotčena jiná práva, jako např. v případě mzdové a personální agendy.

Fyzická osoba má právo na vymazání osobních údajů také např. v případě, kdy osobní údaje byly zpracovávány protiprávně;

Právo omezení a právo vznést námitku proti zpracování

Právo na přenositelnost - fyzická osoba - zaměstnanec má právo na získání zpracovávaných osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 

Bližší informace o ochraně osobních údajů členů družstev se můžete dozvědět zde.

Bližší informace o ochraně osobních údajů zákazníků zapojených do programu Dobrá karta COOP se můžete dozvědět zde.

 

Abychom usnadnili všem fyzickým osobám realizaci jejich práv, zde uvádíme Univerzální tiskopis, který mohou fyzické osoby využít. Přpomínáme, že je nutné, aby totožnost žadatele byla řádným způsobem ověřena tak, aby nemohlo dojít k záměně identity. Zde jsou také tiskopisy pro členy družstev a zákazníky věrnostního programu Dobrá karta COOP.

 


 

     V případě, že máte jakékoliv podezření na porušení zásad GDPR ze strany našeho družstva, sdělte nám tuto skutečnost. Rádi problém prověříme a budeme Vás zpětně informovat, zda Vaše podezření bylo oprávněné, případně přijmeme potřebná opatření. Svoje podněty můžete zasílat buď písemně na adresu sídla družstva, nebo elektronicky na kontaktní e-mailovou adresu: oouzkdsusice.cz

    


     

Podání, které upozorňuje na podezření z porušení GDPR je možné zaslat také Úřadu pro ochranu osobních údajů. Lze tak učinit elektronicky, kdy je možné vyplnit formulář stížnosti, který je dostupný zde. Po elektronickém vyplnění je možné zaslat stížnost na adresu stiznosti@uoou.cz, popř. přímo ve formuláři stížnosti stisknout na tlačítko Odeslat.

Podání, které upozorňuje na podezření z porušení GDPR , je taktéž možno zaslat v listinné podobě na adresu Úřadu pro ochranu osobních údajů:

             Úřad pro ochranu osobních údajů

             Pplk. Sochora 27
             170 00 Praha 7

Formulář stížnosti si můžete vytisknout zde.

 

Podání, které upozorňuje na podezření z porušení GDPR, musí obsahovat takové konkrétní informace, aby mohlo být vyhodnoceno a mohl být bez prodlení zvolen účinný a cílený postup. Jde zejména o:

-  označení subjektu podezřelého z porušení GDPR,

-  popis činnosti zahrnující zpracování osobních údajů, v jejímž průběhu mělo dojít k porušení GDPR,

-  uvedení osobních údajů (nebo alespoň jejich kategorií) zpracovaných v rozporu s GDPR,

-  listiny či jiné materiály (příp. jejich kopie), které dokládají vztah mezi oznamovatelem (stěžovatelem) a subjektem, který jeho osobní údaje měl chybně zpracovávat,

-  listiny či jiné materiály (příp. jejich kopie), vztahující se k vytýkanému zpracování osobních údajů,

-  případné uvedení odkazů na dostupné zdroje, které mohou svědčit o popisovaných skutečnostech,

-  identifikační údaje a také kontaktní údaje toho, kdo podává stížnost.

Zdroj: www.uoou.cz